Gå til innhold

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS).

Rita Sæther, daglig leder for Havbruksstasjonen og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen

Havbruksstasjonen i Tromsø har fått en bevilgning på 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS). Anlegget har en totalkostnad på om lag 45 mill kr og skal være fullført i 2020.

Det er forskningskonsernet Nofima og UiT Norges arktiske universitet som eier Havbruksstasjonen i Tromsø AS.

Resirkuleringsteknologien, som først og fremst brukes på landbasert settefiskproduksjon, innebærer at avløpsvannet fra fiskekar ikke sendes ut i avløp, men gjennomgår flere renseprosesser, blant annet i et biologisk filter, før det gjenbrukes i fiskekarene. Dette gjør det mulig å øke vesentlig det antall fisk som kan produseres per liter forbrukt ferskvann.

Ferskvannsressurser er og forblir en begrenset ressurs i all akvakulturproduksjon som settefiskanlegg og ev. fremtidig landbasert oppdrett. Med den nye teknologien blir vannet mer optimalt utnyttet til produksjon sammenlignet med bruk av tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg. Vannmiljøet i disse systemene er styrbart slik at en langt på vei kan optimalisere vekstbetingelsene med tanke på vanntemperatur og lysforhold.

Et resirkuleringsanlegg vil samle opp det meste av utslipp fra anleggene i form av fôrspill og avføring fra fisken, uønskede mikroorganismer og eventuell forurensing. Avløpsvann fra produksjonen kan utnyttes videre til kultivering av planter som utnytter næringsinnholdet i avløpsvannet, eller prosesseres og anvendes til andre formål som for eksempel produksjon av biogass eller jordforbedrings­middel.

Denne teknologien krever vesentlig høyere kompetanse enn den tradisjonelle produksjonen i gjennomstrømmingsanlegg. Dette fordi anleggene teknologisk sett er meget avanserte, og fordi produksjonsmiljøet for fisken er vesentlig forskjellig fra tradisjonell produksjon.

Det nye anlegget vil vesentlig forbedre mulighetene til næringen til å utvikle og forske på design og drift av slike anlegg, noe som er utfordrende i kommersielle anlegg. Anlegget åpner nye muligheter for etterutdanning av personell fra oppdrettsnæringen og utdanning av kandidater med riktig kompetanse ved universitetet.

Anlegget vil også bli tilrettelagt for fomidling av FoU-basert kunnskap og vil levere kompetanse og opplæring for forskere, studenter, lærlinger i den videregående skole og andre med behov for kurs- og utdanningstilbud på feltet. Anlegget vil bli utformet og driftet i tett samarbeid med næringen i regionen slik at optimal og næringsretta bruk av anlegget sikres.

Det er flere nye settefiskanlegg i fylket og landsdelen som nå tar i bruk resirkuleringsteknologi, og flere er under etablering. Det er stort behov for økt innsats innen havbruksforskning i nord, spesielt innen bruk og utvikling av den teknologien som næringen i stadig større grad benytter på landbasert produksjon. Dette må universitetet og forskningsmiljøene møte med moderne infrastruktur. Derfor går vi så sterkt inn, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen.

Lignende saker