Gå til innhold

Havbruksstasjonen bygger ny forskningsinfrastruktur med RAS (Recirculation Aquaculture System). Anlegget forventes å være i bruk høsten 2021.

Den nye RAS-teknologien har potensial for betydelig utvikling innen lakseproduksjon og produksjon av andre arter. Det er også press på næringen for å etablere landbasert produksjon av matfisk. Dette har resultert i stor innsats fra industri- og fou-miljøer for å finne nye og forbedrete teknologiske løsninger.

Den nye RAS-teknologien krever ny og høyere kompetanse enn tradisjonell produksjon i gjennomstrømmingsanlegg. Dette fordi anleggene teknologisk sett er mer avanserte og fordi produksjonsmiljøet (særdeles vannkvalitet) for fisken er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle produksjonsmetoder. Kunnskap om samspillet mellom teknologi, vannkvalitet, fiskehelse, fiskevelferd og hvordan disse forholdene påvirker smoltkvalitet og fiskens videre utvikling etter overføring til sjøvann vil bli relevant.

Dette er bakgrunnen for at UiT Norges arktiske universitet og Nofima bygger ny forskningsinfrastruktur med flere modulbaserte RAS-anlegg hos sitt felles eide selskap, Havbruksstasjonen i Tromsø.
Her kan forskere, studenter og leverandørindustri utføre sine prosjekter på både fisk og utstyr.

Se bilder fra byggeprosessen

Prosjektet er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune.